Bài đăng

Listen to the good sermon of Monk Thich Phap Nhat Trung | Thuyết pháp hay - Buông bỏ - Nhẫn nhịn - Sám hối - Nghe phật pháp thầy Thích Pháp Nhật Trung - mp3

Hình ảnh
Listen to the good sermon of Monk Thich Phap Nhat Trung | Thuyết pháp hay - Buông bỏ - Nhẫn nhịn - Sám hối - Nghe phật pháp thầy Thích Pháp Nhật Trung - mp3: https://youtu.be/OVs9yHk0uPY ********* Playlist: 1/ Listen to the Great Compassion Mantra 9 times with the word - Mr.Thich Hue Duyen - Read quickly - Daily chanting at home is very magical: https://youtu.be/nik7JR1rFRM 2/ Read the Mantra Of Great Compassion 7 times with very large text - Listen to master Thich Tri Thoat chanting sutras: https://youtu.be/8j4Bln1uNd8 3/ Great Compassion Mantra 108 times in big letters, 49 times, 21 times, 9 times, 7 times, 5 times, 3 times - Monk Thich Tri Thoat: https://youtu.be/SreEu9DtX3w ********* Follow the channel "Gia Dinh Tung Kinh" on: - YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCYAOm48t7ClXLtqbZ8kMB7Q - Facebook : https://www.facebook.com/giadinhtatungkinh - Twitter : https://twitter.com/tramlongduc - Blog  : https://tramlongduc.blogspot.com - Tumblr : https://www.tumblr.com/blo

Great Compassion Mantra 108 times in big letters, 49 times, 21 times, 9 times, 7 times, 5 times, 3 times - Monk Thich Tri Thoat | Chú Đại Bi 108 biến chữ to, 49 biến, 21 biến, 9 biến, 7 biến, 5 biến, 3 biến - Thầy Thích Trí Thoát

Hình ảnh
Great Compassion Mantra 108 times in big letters, 49 times, 21 times, 9 times, 7 times, 5 times, 3 times - Monk Thich Tri Thoat Chú Đại Bi 108 biến chữ to, 49 biến, 21 biến, 9 biến, 7 biến, 5 biến, 3 biến - Thầy Thích Trí Thoát ********* Playlist: 1/ Listen to the Great Compassion Mantra 9 times with the word - Mr.Thich Hue Duyen - Read quickly - Daily chanting at home is very magical: https://youtu.be/nik7JR1rFRM 2/ Read the Mantra Of Great Compassion 7 times with very large text - Listen to master Thich Tri Thoat chanting sutras: https://youtu.be/8j4Bln1uNd8 3/ Great Compassion Mantra 108 times in big letters, 49 times, 21 times, 9 times, 7 times, 5 times, 3 times - Monk Thich Tri Thoat: https://youtu.be/SreEu9DtX3w ********* Follow the channel "Gia Dinh Tung Kinh" on: - YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCYAOm48t7ClXLtqbZ8kMB7Q - Facebook : https://www.facebook.com/giadinhtatungkinh - Twitter : https://twitter.com/tramlongduc - Blog  : https://tramlongduc.blogspo

Lễ Trai Đàn Cầu Siêu - Bạt Độ Giải Oan - Chẩn Tế Âm Linh Cô Hồn - Chùa B...

Hình ảnh
The Great Requiem Ceremony at Binh Hoa Pagoda - Tam Ky City - Quang Nam Province - Part 2 Lễ Trai Đàn Cầu Siêu - Bạt Độ Giải Oan - Chẩn Tế Âm Linh Cô Hồn - Chùa Bình Hòa - Tam Kỳ - Phần 2 Playlists: 1/ Celebration Of The First Personal Contributions at Binh Hoa Pagoda - Tam Ky City - Quang Nam Province - Part 1: https://youtu.be/5PKoOBupPm0 2/ The Great Requiem Ceremony at Binh Hoa Pagoda - Tam Ky City - Quang Nam Province - Part 2: https://youtu.be/8n194hGG3ZE ********* Follow channel “Gia Dinh Ta Tung Kinh” on: - YouTube : https://www.youtube.com/c/giadinhtatungkinh - YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCYAOm48t7ClXLtqbZ8kMB7Q - YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCCz4tkyahALfAPjo7N1Gwmg  - YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCDYOdA0I3X6DPcDvAfAdHGw - Facebook : https://www.facebook.com/giadinhtatungkinh - Facebook : https://www.facebook.com/cuocsongdamme2021 - Twitter : https://twitter.com/tramlongduc - Blog  : https://tramlongduc.blogspot.com - Tumblr : https:/

Celebration Of The First Personal Contributions - Part 1 | Đại Lễ Trai Đàn Cầu Siêu - Truy Niệm Tiền Nhân Công Đức - Phổ Độ Bách Tánh Chư Hương Linh - Phần 1

Hình ảnh
Celebration Of The First Personal Contributions - Part 1  Đại Lễ Trai Đàn Cầu Siêu - Truy Niệm Tiền Nhân Công Đức - Phổ Độ Bách Tánh Chư Hương Linh - Phần 1 Playlists: 1/ Celebration Of The First Personal Contributions - Part 1: https://youtu.be/5PKoOBupPm0 2/ ********* Follow channel “Gia Dinh Ta Tung Kinh” on: - YouTube : https://www.youtube.com/c/giadinhtatungkinh - YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCYAOm48t7ClXLtqbZ8kMB7Q - YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCCz4tkyahALfAPjo7N1Gwmg  - Facebook : https://www.facebook.com/giadinhtatungkinh - Facebook : https://www.facebook.com/cuocsongdamme2021 - Twitter : https://twitter.com/tramlongduc - Blog  : https://tramlongduc.blogspot.com - Tumblr : https://www.tumblr.com/blog/tramlongduc - Pinterest : https://www.pinterest.com/tramlongduc - Linkedln : https://www.linkedin.com/in/duc-tram-58491819a - Mix  : https://mix.com/tramlongduc - Mailchimp : https://us4.admin.mailchimp.com - SoundCloud: https://soundcloud.com/chu-dai-b

Chanting the Bat Nha sutra 7 times with fast reading words according to Master Thich Tri Thoat - The quintessence of the perfections - mp3 | Bát Nhã Tâm Kinh 7 biến có chữ đọc nhanh theo Thầy Thích Trí Thoát - Sự tinh tuý của ba la mật - mp3

Hình ảnh
Chanting the Bat Nha sutra 7 times with fast reading words according to Master Thich Tri Thoat - The quintessence of the perfections - mp3  Bát Nhã Tâm Kinh 7 biến có chữ đọc nhanh theo Thầy Thích Trí Thoát - Sự tinh tuý của ba la mật - mp3 Playlist: 1/ Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa 5 biến - Tiếng việt chữ lớn đọc nhanh – Trừ được hết thảy khổ ách 10 phút: https://youtu.be/haZ_CQo2CrE 2/Chanting the Bat Nha sutra 7 times with fast reading words according to Master Thich Tri Thoat - The quintessence of the perfections - mp3: https://youtu.be/MfVjSokaeXs ********* Follow the channel "Gia Dinh Tung Kinh" on: - YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCYAOm48t7ClXLtqbZ8kMB7Q - Facebook : https://www.facebook.com/giadinhtatungkinh - Twitter : https://twitter.com/tramlongduc - Blog  : https://tramlongduc.blogspot.com - Tumblr : https://www.tumblr.com/blog/tramlongduc - Pinterest : https://www.pinterest.com/tramlongduc - Linkedln : https://www.linkedin.com/in/duc-tram-58491819a - Sou

Read the Mantra Of Great Compassion 7 times with very large text - Listen to master Thich Tri Thoat chanting sutras | Đọc kinh Chú Đại Bi 7 biến hiện Chữ Rất Lớn - Vô Ngại Đại Bi - Nghe thầy Thích Trí Thoát trì tụng

Hình ảnh
Read the Mantra Of Great Compassion 7 times with very large text - Listen to master Thich Tri Thoat chanting sutras  Đọc kinh Chú Đại Bi 7 biến hiện Chữ Rất Lớn - Vô Ngại Đại Bi - Nghe thầy Thích Trí Thoát trì tụng  ********* Playlist: 1/ Listen to the Great Compassion Mantra 9 times with the word - Mr.Thich Hue Duyen - Read quickly - Daily chanting at home is very magical: https://youtu.be/nik7JR1rFRM 2/ Read the Mantra Of Great Compassion 7 times with very large text - Listen to master Thich Tri Thoat chanting sutras: https://youtu.be/8j4Bln1uNd8 ********* Follow the channel "Gia Dinh Tung Kinh" on: - YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCYAOm48t7ClXLtqbZ8kMB7Q - Facebook : https://www.facebook.com/giadinhtatungkinh - Twitter : https://twitter.com/tramlongduc - Blog  : https://tramlongduc.blogspot.com - Tumblr : https://www.tumblr.com/blog/tramlongduc - Pinterest : https://www.pinterest.com/tramlongduc - Linkedln : https://www.linkedin.com/in/duc-tram-58491819a - Soun

Sutras Of Immeasurable Life, reading by word - Item 7 to Item 8 - Nun Dong Danh - Escape from the cycle of birth and death | Kinh VÔ LƯỢNG THỌ có CHỮ - Phẩm 7 đến Phẩm 8 - Tỳ kheo ni Đồng Danh - Giải thoát luân hồi sanh tử

Hình ảnh
Sutras Of Immeasurable Life, reading by word - Item 7 to Item 8 -  Nun Dong Danh - Escape from the cycle of birth and death Kinh VÔ LƯỢNG THỌ có CHỮ - Phẩm 7 đến Phẩm 8 - Tỳ kheo ni Đồng Danh - Giải thoát luân hồi sanh tử Wishing you good health in the four directions to generate faith, believe in the Buddha's teachings, and practice mindfulness, then the realm of Ultimate Bliss will definitely appear. Male Model Amitabha Buddha ********* Follow channel “Gia Dinh Ta Tung Kinh” on: - YouTube : https://www.youtube.com/c/giadinhtatungkinh - YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCYAOm48t7ClXLtqbZ8kMB7Q - YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCCz4tkyahALfAPjo7N1Gwmg  - Facebook : https://www.facebook.com/giadinhtatungkinh - Facebook : https://www.facebook.com/cuocsongdamme2021 - Twitter : https://twitter.com/tramlongduc - Blog  : https://tramlongduc.blogspot.com - Tumblr : https://www.tumblr.com/blog/tramlongduc - Pinterest : https://www.pinterest.com/tramlongduc - Linkedln :